Våra stadgar

Nedan följer vår värdegrund. Stadgarna i sin helhet finns att läsa här.

– Vi arbetar enligt en ickevåldsprincip genom samtal, upplysning, information och möten.

– Vi verkar för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter oberoende av etnisk tillhörighet, hudfärg, könstillhörighet, sexuell läggning, könsuttryck, trosuppfattning, ålder, kroppsbyggnad, social bakgrund och funktionsförmåga.

– Vi är religiöst- och partipolitiskt obundna.

– Vår definition av rasism: Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom intellekt, mentala egenskaper eller kulturella uttryck. Egenskaperna beskrivs som oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar kombineras med en ojämn fördelning av makt och resurser handlar det om systematisk rasism och om rasism som samhällsstruktur, annars brukar begreppet “rasistiska fördomar” användas i stället.

– Vi ställer oss bakom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.